O PROJEKCIE

Informujemy, że projekt zakończył się 31.03.2022r.

Głównym celem projektu „Z językiem w świat” jest wzmocnienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród mieszkańcom tego regionu podkarpackiego tak, aby odpowiadały regionalnemu rynkowi pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację bezpłatnych, intensywnych kursów szkoleniowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Okres realizacji projektu: styczeń 2020 – czerwiec 2021. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców województwa podkarpackiego, w szczególności z gmin: Łańcut, Leżajsk, Ropczyce, Przeworsk, Nisko, Lubaczów, Nowa Dęba.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań:

  1. Organizacja stacjonarnych kursów języka angielskiego dla dwudziestu dwóch 12-osobowych grup do końca czerwca 2021 r.
  2. Organizacja egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie: A2 (pre-intermediate) i B2 (upper intermediate) dla uczestników ww. kursów.

Rekrutacja uczestników kursów będzie odbywała się w sposób ciągły od stycznia 2020  do wyczerpania 264 miejsc przewidzianych w projekcie. W przypadku zrekrutowania większej liczby osób powstanie lista rezerwowa.

Projekt „Z językiem w świat” o nr RPPK.09.03.00-18-0027/19, realizowany przez Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o., został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych RPO WP.
Całkowita wartość projektu to 1 020 284,40 zł.

Kryteria rekrutacji:

  • wiek uczestników: powyżej 25 roku życia;
  • miejsce zamieszkania: województwo podkarpackie, gminy: Łańcut, Leżajsk, Ropczyce, Przeworsk, Nisko, Lubaczów, Nowa Dęba;
  • preferencja: osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie);
  • preferencja: osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
  • preferencja: osoby w wieku powyżej 50 lat.

Osoby spełniające trzy ostatnie kryteria będą przyjmowane na kursy w pierwszej kolejności.